Kjøpsbetingelser

Vi sender pakken din innen neste virkedag. Pakkene sendes med Bring. 🙂

lekebutikk på nett

Personopplysninger
Les alt om personvern og vår bruk av informasjonskapsler ved å følge denne linken.  

KJØPSBETINGELSER

Nettbutikk – pedagogiske leker

Vi benytter oss av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett fra forbrukerrådet. Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018.

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen 2] Partene 3] Pris 4] Avtaleinngåelse 5] Betaling 6] Frakt og levering 7] Risikoen for varen 8] Angrerett 9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav 10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 12] Garanti 13] Personopplysninger 14] Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Lekogbarn AS, Hovinveien 43 B 0576 Oslo. Tlf: 98806948 Email: post@lekogbarn.no, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 920764711, og betegnes i det følgende som «vi» eller «oss».

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «du», «deg», «din» eller «ditt».

3] Pris
Den oppgitte prisen for varene og tjenestene er den totale prisen du skal betale. Prisen er inkludert merverdiavgift, og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi før kjøpet ikke har informert om, skal du ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når vi har sendt din bestilling til deg.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og du eller vi burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling
Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Betalingen kan gjennomføres med Vipps, Visa eller Mastercard.  Vår partner for kortbetaling er Nets(netterminal) og Sparebank 1(oppgjør).

Du kan også betale med Klarna faktura, som eies av Nordea. Betalingsfristen ved bruk av Klarna faktura er 14 dager. Klarna sender ut faktura som pdf på epost, og i klarna-appen. Ved kjøp med faktura må man legge inn personnummer, og Klarna gjør en kredittsjekk. Pass på at navn og personnummer er korrekt.

For å handle hos oss må du være fylt 18 år.

6] Frakt og levering
Vi sender pakken med Bring, normalt senest neste virkedag. Når pakken din er pakket og klar for sending mottar du en epost fra oss om at ordren din er fullført. Vi benytter oss av en trygg og sikker fraktløsning med Bring. Normal leveringstid med Bring er 2-4 virkedager.

 • Pakken sendes med sporing.
 • Fastpris 59,-
 • Pakken skal leveres hos deg og legges i postkassen.
 • Om pakken ikke får plass i postkassen, kan du velge å få den levert i pose på døren. NB! Dette gjelder kun for små pakker under 5 kg, og maksimallengde på 45 cm(se vilkår under). Større pakker må må hentes av deg på nærmeste postkontor/post i butikk. Du mottar da hentemelding fra posten på sms og epost.
 • Levering er skjedd når du har overtatt varen.
 • Vi sender kun til adresser i Norge.

Pose på døren – vilkår 

Om pakken ikke får plass i postkassen kan pakken leveres i pose på døren om disse vilkårene er innfridd:

 • Du må ved bestilling i nettbutikken aktivt bekrefte at du aksepterer levering som Pose på døren ved å fylle ut kommentarfelt i kassen.
 • Avstanden fra postkasse til dør må ikke være mer enn 250 m.
 • Hus må være tydelig merket med husnummer og oppgang
 • Døren må være tydelig merket med navn
 • Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang

I tilfeller der kriteriene over ikke er oppfylt blir sendingen levert til postkontor eller Post i butikk for utlevering.

 • NB! Pakker som er større enn 5 kg, og har en lengde større enn 45 cm  må hentes på nærmeste postkontor.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på deg når du har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett og retur – Gratis retur
Du kan angre kjøpet av varen fra vår nettbutikk i henhold til angrerettloven.
Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Fremgangsmåte ved bruk av angrerett – Retur av vare 

Returskjema og punktvis info om retur og reklamasjon finner du her. 

Retur – benyttelse av angreretten

 • Dersom du kun ønsker å benytte deg av angreretten, sender du inn angreskjema til oss. Skjemaet finner du her. NB! Angreretten utløper 14 dager etter mottatt vare.
 • Vi tilbyr gratis retur.
 • Etter at vi har mottatt utfylt angrerettskjema, sender vi deg en ferdig utfylt returetikett på epost.
 • Returetiketten skriver du så ut og fester på pakken som skal returneres.
 • Pakken leveres inn på postkontor og sendes til oss.
 • Når vi har mottatt den returnerte varen, returnerer vi pengene for produkt til din konto.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering – dine rettigheter og frist for å melde krav
Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse: Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse. Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving: Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du som kjøper oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet. Du som kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen du som forbruker har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.
 • Erstatning: Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen – dine rettigheter og reklamasjonsfrist

Reklamsjon

 • Ved reklamasjon sender du en epost til post@lekogbarn.no. Legg gjerne ved bilde som viser feilen ved produktet. Vi sender deg reklamasjonsskjema for utfylling på epost.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra oss.

Reklamasjon til lekogbarn.no bør skje skriftlig på mail til post@lekogbarn.no

 • Retting eller omlevering: Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Vi kan likevel motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Vi har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag: Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.
 • Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Våre rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom du som kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse: Vi kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving: Vi kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Vi kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av oss eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de du som kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Les alt om personvern og vår bruk av informasjonskapsler her. 

14] Konfliktløsning
Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Lekogbarn AS som selger og deg som kjøper skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.